Договор публичной оферты | Brok
ул. Антоновича, 172, БЦ "Палладиум Сити", 20 этаж, вход с правой стороны зданияУкраинаг. Киев03150

Договор публичной оферты

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Фізична особа-підприємець Головненко Віктор Сергійович, в особі Головненко Віктора Сергійовича, надалі іменований як - "Виконавець", публікує цю публічну оферту про надання послуг. 
 2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі - ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою brok.land, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Замовником послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті. 
 3. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним (беззастережним) прийняттям положень цього Договору та цін на Послуги.
 4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
  • факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця brok.land
  • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця brok.land
  • письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті brok.land
 5. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

  • «Замовник/Користувач» - будь-яка особа, що уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в даному договорі.

  • «Оферта» - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій особі, укласти з ним договір про надання послуг (далі - «договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

  • «Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Замовником умов оферти;

  • «Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

 6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Виконавець бере на себе зобов'язання по отриманню відомостей з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, отримання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, замовленню та отриманню грошової оцінки земельної ділянки, формуванню Обмінного файлу формату XML на земельну ділянку, відображення інформації про об’єкт нерухомості в мережі Інтернет за адресою brok.land, і надання Замовнику інших послуг, що надаються Виконавцем (далі по тексту цього договору все вище перелічене як в сукупності, так і окремо іменується «послуги»).
 2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, зазначений на Інтернет-сайті Виконавця за адресою brok.land, в розділі послуги.
 3. Порядок надання послуг проводиться на власний розсуд виконавця. Виконавець доводить до відома Замовника про статус виконання/надання послуги через особистий електронний кабінет Клієнта на Інтернет-сайті Виконавця за адресою brok.land, термін, вартість і можливість надання послуги зазначаються на Інтернет-сайті Виконавця, що зазначено вище.
 4. Акцептувавши оферту Замовник доручає Виконавцю надати/підготувати/замовити в свої інтересах, чи інтересах зацікавлених осіб, відповідні послуги, отримати інформацію з відкритих Державних реєстрів.
 5. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

 1. Виконавець зобов'язується:
  • виконувати умови даного Договору;
  • надати Замовнику Послуги належної якості;
  • вести облік наданих Замовнику послуг за допомогою внутрішньої системи обліку Виконавця. 
 2. Виконавець має право:
  • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору, надання не якісних, не розбірливих чи не точних зображень документів необхідних для надання послуг;відмовити в наданні послуг Замовнику без пояснення причин, повернувши Замовнику сплачені гроші;
  • залучити до надання послуги третіх осіб, без повідомлення та узгодження про це Замовника;
  • відмовитися від виконання цього договору повністю або частково у разі невиконання Замовником своїх обов'язків;
  • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

 1. Замовник зобов'язується:
  • самостійно обрати послуги, що надаються Виконавцем;своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
  • надати Виконавцю інформацію чи документи, у вигляді фотографій чи сканованих зображень, належної якості, що необхідні для надання послуг;
  • використовувати інформацію отриману від Виконавця у формі витягів, виписок, довідок та інших документів, тільки відповідно до чинного законодавства України, таким чином, щоб не спричинити заподіяння будь-якої шкоди чи збитків третім особам;
  • ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.
 2. Замовник має право:
  • оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту brok.land;
  • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
  • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 

5. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту brok.land, обирає спосіб доставки результату надання послуги та здійснює оплату за надання послуги.
 2. Строк обробки Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.
 3. У випадку замовлення послуги що пов’язана з надання будь-якої інформації з Держаного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно чи інших реєстрів, Виконавець надає інформацію Замовнику у вигляді, що передбачена діючим законодавством та із змістом, що наявний в даному реєстрі по запитуваному об’єкту. Виконавець не несе відповідальності за зміст та наявність інформації про запитуваний об’єкт у будь-якому з держаних реєстрів чи кадастрів, послуга вважається наданою, якщо виконавець надав інформації із запитуваного реєстру чи кадастру, навіть у випадку відсутності інформації про запитуваний об’єкт у ньому, але про це сказано у відповідному витягу/виписці/довідці/витягу.
 4. Виконавець може надавати інформацію із запитуваного Державного реєстру чи кадастру як в паперовому так і електронному вигляді.
 5. Замовник може на власний розсуд, відповідно до чинного законодавства,  розпоряджається публічною інформацією, що була отримана від Виконавця, як в електронному так і паперовому вигляді, таким чином, щоб не спричинити заподіяння будь-якої шкоди чи збитків третім особам.
 6. Якщо під час надання послуг, з будь–яких підстав виникне потреба надання додаткових вихідних даних, відсутність яких впливає на якість послуг або ускладнює надання послуг, Замовник зобов’язується надати додаткові дані.
 7. Заборонено використовувати Веб-сайт brok.land, щоби вводити людей в оману, видаючи себе за іншу особу або представника організації, до якої ви не належите, і приховуючи свої справжні наміри.
 8. Заборонено використовувати сервіси та послуги Веб-сайту brok.land для не законної та забороненої діяльності.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту brok.land. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.
 2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. 
 3. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) за допомогою платіжних засобі, які вказані на Веб-сайті Виконавця.
 4. Оплата за Послуги здійснюється Замовником одразу після замовленн послуг на відповідній сторінці Веб-сайту brok.land.
 5. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

 1. Правила замовлення та отримання результату Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту brok.land. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 11 даного Договору Реквізити Виконавця.
 2. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується завантаженням до електронного кабінету Замовника на відповідній сторінці Веб-сайту brok.land сканованої копії результату надання послуг у формі відповідного документу.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
 4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови:
  • надання Замовником документів не належної якості чи які містять в собі відомості, що не дають можливість однозначно і правильно їх трактувати або ідентифікувати;
  • замовлення послуги на земельну ділянку, що накладається, перетинається чи пересікається з іншою земельною ділянкою;
  • інформація про місце розташування земельної ділянки, яку надав Замовник, містила помилки;
  • Замовник дав розпорядження вчинити дії, які вплинули на виконання Замовлення або призвели до його невиконання;
  • Замовник надав документацію, яка містила помилки або не відповідала вимогам законодавства.
 5. Виконавець не несе відповідальності за втрату актуальності інформації за результатом надання послуг через прийняття нових нормативно-правових актів та (або) зміну законодавства України, що впливають на послугу.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
 2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, мобілізації, страйки, антитерористичні операції, військові дії, громадські безлади, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
 3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, та рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
 2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених цим Договором. Замовник не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це Виконавця.
 3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3 ) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.
 4. Інформація, що надається Замовником використовується Виконавцев.
 5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону країни «Про захист персональних даних».  Дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту brok.land. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту brok.land, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.
 6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
 7. Замовник зобов’язується не публікувати та не поширювати інформацію отриману від Виконавця, в тому числі, що отримана в результаті надання послуг, в мережі інтернет, в тому числі в соціальних мережах та інших паперових та електронних засобах масової інформації.
 8. Доставка Замовнику результату надання послуг Виконавцем здійснюється за рахунок Замовника та оплачується відповідно до умов та правил служби/компанії, що здійснює доставку.
 9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
 10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.
 11. Виконавець зобов'язується докласти зусиль для належного виконання своїх обов'язків за даною Угодою, включаючи нормальну роботу серверів сайту і нерозголошення третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.
 12. Виконавець може періодично встановлювати обмеження з використання сервісів сайту, зокрема максимальну кількість днів зберігання оголошень та їх розмір. Виконавець має право будь-коли змінити чи припинити роботу сервісів сайту чи їх частин, сповістивши Користувача або ні, при цьому Виконавець не несе відповідальності за подібні зміни чи припинення.
 13. Щоб підтримувати високу якість послуг, Виконавець залишає за собою право обмежувати кількість активних оголошень Користувача на сайті, а також обмежувати дії Користувача на сайті.
 14. Виконавець не несе відповідальності за поведінку Користувачів або запропоновані ними товари, вказані в оголошеннях. Всі суперечки та конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Виконавця.
 15. Виконавець не несе відповідальності за невиконання чи труднощі у виконанні обов'язків з надання доступу до сайту через непередбачувані обставини невизначеної сили, наслідків, яких неможливо уникнути чи здолати їх (таких як рішення влади, трудові спори, нещасний випадок, неполадки у загальній системі комунікацій і т.д.). 
 16. Виконавець не несе відповідальності за неполадки в роботі сайту, спричинені технічними перебоями в роботі обладнання та програмного забезпечення.
 17. Виконавець несе відповідальність за рекламу, розміщену на серверах сайту, в межах чинного законодавства.
 18. Виконавець може заборонити Користувачеві доступ до сайту, якщо Користувач є порушником умов даної Угоди. Порушником вважається Замовник/Користувач, який порушує правила Сайту і права третіх осіб. Виконавець залишає за собою право будь-коли видалити чи відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє сповіщення Користувача про таке відключення на власний розсуд, без будь-якої відповідальності перед Користувачем і третіми особами за свої дії.
 19. Договір може бути змінений Виконавцем без будь-якого спеціального сповіщення, нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на сайті brok.land.
 20. Інформація, яка надійшла з сайту brok.land, є власністю Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за достовірність розміщеної інформації, не гарантує якості, безпечності та законності.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Головненко Віктор Сергійович
08600, Україна, Київська область,
м. Васильків,  вул. Грушевського, 20 кв., 89
р/р 26003052719192 в ПАТ «ПриватБанк»
МФО 300711
дентифікаційний номер 3089817510
Тел. +380676933315
E-mail: info@brok.land

Подробнее